Często już sama nazwa danego funduszu sugeruje, w jakich instrumentach lokuje on środki, a co za tym – jakim odznacza się poziomem ryzyka oraz potencjałem zysku. W praktyce jednak, by móc wybrać fundusz optymalnie dopasowany do swoich oczekiwań i celów inwestycyjnych, trzeba dobrze poznać specyfikę i działanie takich produktów finansowych. Przede wszystkim, trzeba zorientować się, jakie są i czym charakteryzują się poszczególne rodzaje funduszy inwestycyjnych.

Na polskim rynku można spotkać blisko tysiąc funduszy, różniących się między innymi konstrukcją prawną, składem portfela, poziomem ryzyka, potencjałem zysku czy stosowaną polityką inwestycyjną. Dwa podstawowe kryteria ich podziału to kryterium prawne (forma uczestnictwa) oraz zawartość portfela inwestycyjnego. Jakie rodzaje funduszy inwestycyjnych wyróżnia się w ramach tych klasyfikacji?

Fundusze inwestycyjne – rodzaje według składu portfela

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego fundusze dzieli się na: pieniężne, dłużne, akcji oraz mieszane. Te pierwsze, inwestują przede wszystkim w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego (bony skarbowe, pieniężne i komercyjne, a także certyfikaty depozytowe) emitowane przez Skarb Państwa, NBP, gminy oraz banki komercyjne. Charakteryzują się bardzo niskim ryzykiem inwestycyjnym, ale dają zarazem niewielkie, zbliżone do lokat terminowych, stopy zwrotu.

Nieco większy potencjał zysku, przy niewiele wyższym ryzyku zapewniają fundusze dłużne, które lokują środki w obligacjach Skarbu Państwa, gmin, banków oraz dużych przedsiębiorstw. Fundusze akcyjne inwestują natomiast głównie w akcje spółek, ewentualnie prawa do akcji i kwity depozytowe. Odznaczają się największym ryzykiem inwestycyjnym, ale dają przy tym szanse na uzyskanie wysokich, ponadprzeciętnych zysków.

Ostatnią i zarazem najbardziej różnorodną kategorię stanowią fundusze mieszane. Zaliczają się do niej fundusze: zrównoważone, aktywnej alokacji, stabilnego wzrostu oraz ochrony kapitału. Każdy z nich lokuje środki zarówno w akcjach, jak i papierach dłużnych, przy czym udział tych instrumentów w portfelu zależy już od rodzaju funduszu inwestycyjnego. Przykładowo, w przypadku funduszy zrównoważonych akcje stanowią zwykle 50-60 proc. wartości portfela, natomiast obligacje – nie więcej niż 40-50 procent. W portfelach funduszy stabilnego wzrostu wyraźnie dominują bezpieczne obligacje, natomiast udział akcji zwykle nie przekracza 10-20 procent.

Fundusze inwestycyjne – rodzaje według formy uczestnictwa

Fundusze inwestycyjne otwarte  (FIO) oraz fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) to dwa główne rodzaje funduszy, wyróżniane ze względu na formę uczestnictwa. Te pierwsze, w przeciwieństwie do rozwiązań zamkniętych, kierowane są do szerszego grona inwestorów, a przy tym nie wiążą się z konieczność posiadania zaawansowanej wiedzy finansowej czy z zakresu inwestowania. Transakcje kupna i sprzedaży jednostek uczestnictwa w funduszu otwartym można zawierać niemalże codziennie, a więc mowa tutaj o inwestycji odznaczającej się wysoką płynnością. Co więcej, transakcje te mogą opiewać nawet na najmniejsze kwoty, rzędu 50 czy 100 zł.

Fundusze zamknięte, ze względu na swoją dość skomplikowaną konstrukcję oraz  niższą płynność, (adresowane są do tych bardziej doświadczonych inwestorów. Poza tym, większość tego rodzaju funduszy inwestycyjnych to nienotowane na giełdzie fundusze niepubliczne, które są kierowane wyłącznie do bardzo wąskiego grona klientów, gotowych zainwestować w nie równowartość co najmniej 40 tys. euro.

Jaki rodzaj funduszu wybrać?

Wybór odpowiedniego rodzaju funduszu inwestycyjnego przysparza wiele kłopotów nie tylko początkującym, ale również tym bardziej doświadczonym inwestorom. By zwiększyć szanse na podjęcie optymalnej decyzji w tym zakresie, powinni wziąć oni pod uwagę takie elementy jak: cel i horyzont czasowy inwestycji, awersja do ryzyka, oczekiwana stopa zwrotu, wiedza i doświadczenie inwestycyjne, czy ogólna sytuacja gospodarcza. Po doprecyzowaniu tych kwestii pozostaje im już tylko wybrać konkretny, najlepszy dla siebie fundusz inwestycyjny – najłatwiej będzie go znaleźć dzięki wyszukiwarce funduszowej Deutsche Bank (sprawdź: https://fundusze.deutschebank.pl/), która pozwala z łatwością sprawdzić i porównać wyniki ponad 800 funduszy inwestycyjnych.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here