Zgodnie z zapisami prawa podatkowego jedną z możliwości opodatkowania usług transportowych jest ryczałt ewidencjonowany. W zależności od rodzaju rozliczanych usług PITy roczne ryczałtowca wykażą należny podatek na podstawie różnych stawek ryczałtowych.

Ryczałt liczony od przychodów ewidencjonowanych to forma opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej, w której kluczową rolę odgrywa przychód. PITy podatnika, który zdecyduje się na rozliczenie ryczałtem, nie wykazują kosztów uzyskania przychodu, a tym samym stosuje on wprost stawkę ryczałtową do osiągniętego przez siebie przychodu. Wysokość stawki ryczałtowej powiązana jest z rodzajem świadczonej usługi lub sprzedawanego towaru i może wynosić: 3,0%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%. Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym wymaga złożenia uprzednio pisemnego oświadczenia o wyborze tej formy podatku i pociąga za sobą konieczność, by rozliczenie PIT opierało się na formularzu PIT 28. Terminem pierwszego jest 20 stycznia roku podatkowego, w którym zamierzamy korzystać z ryczałtu. Terminem przesłania drugiego jest 31 stycznia roku następującego po danym roku podatkowym. PITy roczne online, czyli cyfrowe implementacje deklaracji PIT w obecnej postaci znakomicie radzą sobie z rozliczeniem ryczałtu w nawet stosunkowo złożonej sytuacji fiskalnej – dobrym przykładem tego jest PITax.pl Łatwe podatki

W przypadku działalności gospodarczej mającej za przedmiot świadczenie usług transportowych oraz opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zysk rozliczamy według stawki 5,5% lub 8,5% w zależności od ładowności taboru używanego do przewozu. Ładowność określa się tych okolicznościach dla całego, łącznie wykorzystywanego dla danego przewozu taboru transportowego  – co oznacza, że nie jest ona ograniczona jedynie do pojazdu samochodowego czy też ciągnika. Ponieważ w przypadku wykonywania usługi przewozu ładunków taborem samochodowym, którego ładowność przekracza 2 tony, korzystamy z rozliczenia przy zastosowaniu obniżonej 5,5% stawki ryczałtowej, użycie przyczepy (i uwzględnienie jej ładowności) może przynieść nam wymierne korzyści finansowe. Nie może to jednak prowadzić do konkluzji, że jako tabor samochodowy należy rozumieć wszystkie posiadane pojazdy lub też, że można obliczyć ładowność łącznie dla kilku kursów składających się na zlecenie. Stawka ryczałtu zawsze zależy od pojazdów faktycznie wykonujących konkretna usługę. Jeżeli tak rozumiana ładowność taboru jest niższa lub równa 2 tonom  – pozostajemy przy stawce 8,5% i tak też rozliczymy daną usługę w PIT rozliczenie online.

Wobec powyższego nietrudno wyobrazić sobie okoliczności, w których przedsiębiorca posiadający flotę pojazdów będzie podlegał dwóm stawkom podatku zależnym od rodzaju pojazdu, jakim faktycznie przewozi ładunek. Przypadek ten, ze względu na formalne wymogi formularza PIT 28, będzie wymagał, by rozliczenie PIT online wsparte było skrupulatną ewidencją przychodów łącznie z podziałem na stawki ryczałtu. Wymagane są także dowody ich pochodzenia z usług świadczonych pojazdami odpowiednimi dla zastosowania niższej stawki. Niewłaściwe dopełnienie tego wymogu powoduje automatyczne naliczenie od całości obrotów stawki wyższej (8,5%). Co więcej, jeżeli poza świadczeniem usług transportowych przedsiębiorca prowadził w roku podatkowym inne usługi, obciążone wyższą stopą ryczałtu (np. 20%), brak właściwej ewidencji może skutkować opodatkowaniem całości przychodów w tym samym wymiarze.

Odmiennie przedstawia się sytuacja podatnika świadczącego usługi transportu osób  – stawka podatku nie ma związku z ładownością i jest na tym samym poziomie dla wszystkich form, jakie przybrać może transport osób. Ryczałt ewidencjonowany wynosi w tym przypadku 8,5%, a dotyczy w równym stopniu różnych środków (autokary, busy, taksówki), jak i każdego zasięgu transportu (dalekobieżny, lokalny, miejski). Jeżeli podatnik podlega opodatkowaniu ryczałtem od wszelkich swoich dochodów w RP, bez znaczenia dla stawki podatku pozostaje również fakt świadczenia usług podmiotom zagranicznym  – transport może odbywać się w Polsce bądź na trasach międzynarodowych.

Całkowicie odrębną kwestię stanowi sprzedaż towarów z zawartym w cenie transportem. Ponieważ włączenie kosztu usługi transportowej do ceny towaru ma charakter jedynie umowny, do pełnej transakcji można zastosować stawkę podatku odpowiednią dla dostawy towarów w tzw. działalności usługowej w handlu (np. 3%). Niezależna sprzedaż usługi i towaru niesie z sobą konieczność odrębnego ich opodatkowania.

Z kolei usługi najmu pojazdów nie są zaliczane do usług transportowych i podlegają opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 17% przy wynajmie bądź dzierżawie. Szczególnym przypadkiem jest tutaj podatnik, który dokonał wynajmu pojazdu jako elementu majątku firmy (będącego środkiem trwałym lub wyposażeniem umożliwiającym działalność). W tej sytuacji zastosujemy jednolitą stawkę ryczałtu w wysokości 8,5% bez względu na rodzaj środka transportu, który jest przedmiotem najmu.

W końcu stawkę 8,5% podatku ryczałtowego stosujemy standardowo w okolicznościach rozliczenia PITy roczne przez Internet dla usług transportu odmiennego niż kołowy (np. statek, samolot, dorożka), które klasyfikowane są jako usługi transportowe, a nie jako usługi transportu taborem samochodowym.

Artykuł pilotujący projekt „PITax.pl dla OPP”, czyli wspólną inicjatywę Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) oraz firmy PITax.pl Łatwe podatki umożliwiającą organizacjom OPP efektywne pozyskiwanie 1% z podatku PIT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here