Pożyczka czy kredyt? Tylko z pozoru wydaje się, że te pojęcia finansowe niczym się nie różnią. W rzeczywistości są to inne produkty, które polegają na udzieleniu zobowiązania. Co ciekawe jednak, o ile kredyt musi mieć formę pieniężną, o tyle pożyczka już nie. Można więc pożyczyć pieniądze, ale też i rzeczy, choć w umowie pożyczki muszą być one określone co do gatunku. Przyjrzyjmy się zatem, czym różni się poza tym pożyczka od kredytu i kto może udostępniać takie zobowiązania?

Odrębności pojęciowe

Kredyt to pojęcie stricte związane z działalnością banków i instytucji mających prawo do dokonywania czynności bankowych. Wszelkie zasady udostępniania kredytów w Polsce są regulowane przepisami ustawy Prawo Bankowe.

W art. 69 Prawa Bankowego wskazano, co należy rozumieć przez umowę kredytu. Otóż na mocy takiej umowy bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy określoną w umowie kwotę środków pieniężnych, na oznaczony czas, z przeznaczeniem na ustalony cel. Kredytobiorca przy podpisaniu takiej umowy zobowiązuje się korzystać z kredytu na warunkach określonych w niej oraz do zwrotu kwoty kredytu wraz z naliczonymi odsetkami, w oznaczonych terminach spłaty. Musi też uiścić prowizję od udzielonego kredytu oraz wszelkich innych opłat, jakie zostały ustalone w umowie kredytowej. Musi się w niej znaleźć również wysokość oprocentowania kredytu oraz zasady zmiany stopy oprocentowania zobowiązania. Prawo Bankowe nakłada obowiązek na podmioty udzielające kredytu do formułowania umów kredytowych na piśmie. Nie ma przy tym znaczenia, w jakiej wysokości zostanie udzielony kredyt.

Zupełnie inaczej jest w przypadku pożyczek. Pojęcie to regulowane jest przepisami Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 720 par. 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę pożyczki pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na własność biorącego, nazywanego pożyczkobiorcą, określoną ilość pieniędzy albo rzeczy, ale muszą być one oznaczone co do gatunku. Biorący pożyczkę zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo rzecz tego samego gatunku i takiej samej jakości. Kodeks cywilny zaznacza, że jeśli wartość pożyczki przekracza kwotę 1000 zł, wtedy umowa pożyczki powinna być zawarta w formie dokumentowej, pisemnej. Pożyczki mogą udzielać wszelkie podmioty – osoby fizyczne i osoby prawne. Można więc bez prowadzenia działalności gospodarczej udzielić komuś pożyczki, np. brat udziela pożyczki siostrze. Natomiast w przypadku kredytów byłoby to niemożliwe.

Prawo do udzielania kredytów, bez względu na ich typ, mają wyłącznie banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które są uprawnione do dokonywania tzw. czynności bankowych.

Przedmiot pożyczki i kredytu

Kredyt bankowy udzielany jest przez bank lub SKOK w formie pieniężnej. Nie ma innej możliwości, choć możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami kredytów: hipotecznymi, ratalnymi, gotówkowymi, konsumpcyjnymi, konsolidacyjnymi, obrotowymi, inwestycyjnymi i innymi. Pożyczki mogą być udzielane w różnej formie i w różny sposób.

Najczęściej pożyczka jest udzielana również w pieniądzach, jak i kredyt. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby przedmiotem pożyczki były rzeczy. Umowa pożyczki może dotyczyć rzeczy określonych cechami, które odnoszą się do gatunku produktów. Nie może natomiast dotyczyć rzeczy oznaczonych wyłącznie co do tożsamości, co oznacza oznaczenie produktu z wykorzystaniem specyficznych cech przypisywanych jedynie konkretnej rzeczy.

Tryb udzielania pożyczek i kredytów

Pożyczki pozabankowe mogą być udzielane w stacjonarnych punktach firm pożyczkowych, ale nie tylko. Mogą to być pożyczki udostępniane klientom na odległość. W tym przypadku popularne są pożyczki przez internet. Udziela je cała masa firm działających na polskim rynku pozabankowym. Ich oferty grupuje strona internetowa: www.pozyczki-24.pl. Pożyczkodawcy mogą udostępniać pożyczki przez internet, ponieważ nie mają obowiązku stosowania się do wytycznych rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczących badania zdolności i wiarygodności kredytowej klienta.

Procedura wnioskowania o pożyczkę pozabankową jest znacznie mniej skomplikowana i krótsza, niż procedura prowadząca do udzielenia kredytu bankowego. Często zdarza się, że pożyczki przez internet udzielane są bez zaświadczeń o dochodach, wyłącznie na podstawie wniosku o pożyczkę, w którym pożyczkobiorca wpisuje swoje dane osobowe oraz oświadcza wysokość dochodów i ponoszonych miesięcznych kosztów. Dla sprawdzenia, czy wniosek zawiera rzeczywiste dane pożyczkobiorcy, firmy pożyczkowe żądają dokonania weryfikacji tożsamości klienta, np. poprzez przelew weryfikacyjny na kwotę symboliczną – 1 zł lub 1 grosz, albo dokonania weryfikacji przy użyciu specjalnych aplikacji.

Zarówno w przypadku kredytu, jak i pożyczki kontrolowana jest historia kredytowania klienta. Pożyczkodawcy korzystają przy tym na ogół z powszechnie dostępnych baz Biur Informacji Gospodarczych, zaś banki mają dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej. Pozytywna historia kredytowania pozwala w obu przypadkach klientowi uzyskać pożyczkę lub kredyt, ale także musi on mieć odpowiednio wysoką zdolność kredytową.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here