Biała lista VAT

Biała lista podatników VAT została stworzona w celu utrudnienia nieuczciwym przedsiębiorcom funkcjonowania i wsparcia podmiotów prawidłowo naliczających i odprowadzających podatki. Czym jest Biała lista podatników Vat? Jak funkcjonuje? Jednym z dobrych sposobów poznania tego narzędzia jest odpowiedź na najczęściej zadawane przez podatników pytania.

Czym jest Biała Lista VAT?

Biała lista VAT to wykaz o podatnikach, funkcjonujący od 1 września 2019 roku. Zastąpiła funkcjonujące wcześniej listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Ma za zadanie pomóc firmom szybko i skutecznie weryfikować kontrahentów. Podstawa prawna do funkcjonowania tego narzędzia znajduje się w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą o VAT”. Biała lista podatników VAT została opisana w art. 96b.

Wyciąg z przepisów:

Art.  96b. 

  1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów:

1) w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;

2) zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

  1. Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sposób umożliwiający sprawdzenie, w tym automatycznie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Dane tego podmiotu są udostępniane według stanu na wybrany dzień, z wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, które są udostępniane według stanu na dzień sprawdzenia.

Jakie dane wskazywane są w wykazie?

W ramach białej listy podatników VAT szef Krajowej Administracji Skarbowej podaje dane aktualne. Przeszukując listę okazuje się jednak, że możliwe jest również wyświetlenie informacji w określonej dacie (archiwalnej). Potwierdzeniem wyszukania danych jest wynik wyszukiwania z unikalnym identyfikatorem wyszukiwania – można je zapisać lub wydrukować.

Jakie opcje umożliwia Biała Lista podatników VAT?

Biała lista podatników VAT prowadzona jest przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Lista dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich. Można przeszukiwać ją wskazując odpowiednio numer kontrahenta: NIP, REGON, lub numer rachunku bankowego, a także szukając po nazwie firmy (lub imieniu i nazwisku osoby fizycznej). W zakresie wprowadzania danych do wykazu – szef Krajowej Administracji Skarbowej pobiera dane automatycznie z dostępnych rejestrów publicznych. Nie ma więc konieczności podejmowania żadnych działań (poza obowiązkami rejestrowymi z innych przepisów) w celu znalezienia się na białej liście podatników VAT.

Jak korzystać z wykazu?

Biała lista podatników VAT jest narzędziem, które umożliwia uniknięcie negatywnych konsekwencji ewentualnego nieodpowiedniego zachowania naszego kontrahenta. Dlatego przed podjęciem współpracy, lub przed planowaną zapłatą za usługę lub towar należy zweryfikować czy dany podatnik znajduje się na białej liście podatników VAT. Należy również sprawdzić czy numer rachunku bakowego podany przez niego na fakturze jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników. Rekomendowane jest także analizowanie własnych danych firmowych zamieszonych w wykazie. W szczególności jeżeli podatnik planuje przyjmowanie płatności powyżej 15 000 zł. Tak aby nie narażać na ewentualną odpowiedzialność również swoich kontrahentów i klientów. W tym rozumieniu Biała lista podatników VAT stanowi jedno z ważniejszych narzędzi badania wiarygodności partnera biznesowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here